ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: Про видання
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Про видання

 

Шановні читачі та автори наукових статей!

Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

заслужений працівник ПолтНТУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво» хочу звернутися до викладачів та аспірантів закладів вищої освіти, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 1999 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем машинобудівної й будівельної галузі та забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, вінрегулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань механізації будівництва, технології машинобудування, автомобільного транспорту і автодоріг, будівельних конструкцій, будівель та споруд, основ і фундаментів, теплогазопостачання і будівельної теплофізики, водопостачання, будівельних матеріалів та виробів, містобудування та територіального планування.

Підготовка і випуск «Збірника» здійснюються у тісній співпраці зі сформованими у ПолтНТУ відомими науковими школами, докторантурою й аспірантурою. Крім того, редакційна колегія «Збірника» підтримує регулярні творчі зв’язки з провідними  технічними і будівельними ЗВО України, а також закордонними колегами.

До складу редакційної колегії «Збірника» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка входять 28 представників різних ЗВО України та закордонних науковців (Німеччина, Італія, Польща, Китай, Індія, Азербайджан, Білорусь, Казахстан), які мають науковий ступінь за спеціальностями, що відповідають науковому профілю видання, мають відповідні публікації у виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus. Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в «Збірнику» публікувались провідні фахівці з Азербайджану, Білорусії, В’єтнаму, Естонії, Ірану, Казахстану, Канади, Кореї, Литви, Німеччини, Польщі, США, України, Франції, Хорватії та інших країн.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток машинобудування і будівництва; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

 

З повагою,
головний редактор «Збірника наукових праць Серія: Галузеве машинобудування, будівництво»
С.Ф. Пічугін

 

Система контролю якості

Редколегія практикує подвійну сліпу експертну оцінку.

Перегляд статей здійснюється двома незалежними докторами наук або одним доктором наук для докторських (професорських) статей. Один з рецензентів обов'язково є українським чи іноземним членом редакційної колегії академічного журналу.

Рецензент у письмовій формі подає відгуки в редакцію, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів, відповідність вимогам, можливі зауваження та висновки стосовно прийняття статті для публікації або її відхилення. Форма перегляду зазначена нижче; в ній є критерії згідно яких  стаття прийнята або відхилена.

Редколегія має право надіслати статтю для додаткового перегляду.

Редколегія має право здійснювати наукове та літературне редагування прийнятих матеріалів; де це можливо, також має право вирізати їх за консультацією з автором або, якщо тема статті є цікавою для журналу, надіслати статтю автору для доопрацювання.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо вона не відповідає відповідним вимогам або тематиці журналу.

У випадку, якщо подана стаття відхилена, редакційна колегія надсилає автору обґрунтований висновок.

Вимоги Open Access

Академічний журнал "Промислове машинобудування", "Будівельна інженерія" - це журнал відкритого доступу, що базується на принципах Будапештської ініціативи відкритого доступу, що означає, що всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації. Некомерційне використання та розповсюдження в будь-якому середовищі дозволяється, якщо автор та журнал належним чином оцінені. Усі статті є безкоштовними для користувачів для доступу, читання, завантаження та друку.

Журнал також працює за CreativeCommonsLicense CC-BY-NC-ND. Це дозволяє відтворення статей, безкоштовно, лише для некомерційного використання та з відповідною інформацією про цитування. Всі автори, що публікуються у журналі, приймають умови публікації. Зверніть увагу, що авторське право на вміст усіх статей та оглядів залишається у призначеного автора статті чи огляду.

Журнал подає всі статті, які мають власний ідентифікатор цифрових об'єктів (DOI) для CrossRef для перехресних цитувань. Щоб знайти статті через свої номери DOI, скористайтеся URL http://dx.doi.org/10.26906

Ліцензійні умови

Угода авторського права вимагається разом з рукописом статті.

У цьому документі автори підтверджують оригінальність та винятковість статті та не порушують авторських прав третіх осіб та не подаються на розгляд до будь-якого іншого журналу. Також передача угоди авторського права до редакційної колегії та засновників журналу надає ліцензію на повний термін авторського права на:

1. публікацію цієї статті та розповсюдження друкованих копій;

2. розповсюдження електронних копій для всіх електронних носіїв та форматів (публікація на офіційному веб-сайті Журналу, будь-які послуги електронного друку та електронні бази даних або сховища).

Угода щодо авторського праванадсилаєтьсяпоштою до редакції, або його фотокопія подається разом з файлом рукописів через веб-інтерфейс. 

Адреса:

Зв'язок:

Схема проїзду:

Україна, 36011

м. Полтава,

пр. Першотравневий, 24

Тел. (05322) 29875 - редакція

е-mail: v171@pntu.edu.ua

 

 

 

Пічугін С.Ф.

– головний редактор, д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: pichugin.sf@gmail.com Scopus ID: 35203739700

Винников Ю.Л.

– заступник головного редактора, д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: vynnykov@ukr.net Scopus ID: 57195068365

Ільченко В.В.

– відповідальний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: znpbud@gmail.com Scopus ID: 57202627760

Редакційна колегія

Болтрік М.

− д.т.н., професор, декан факультету цивільної та екологічної інженерії, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: m.boltryk@pb.edu.pl Scopus ID: 11839136400

Ємельянова І.А.

− д.т.н., професор, професор кафедри механізації, будівельних процесів Харківський національний університет будівництва та архітектури (Україна)
E-mail: emeljanova-inga@ukr.net Scopus ID: 57189440997

Галінська Т.А.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: galinska@i.ua Scopus ID: 57195067593

Гасимов А.Ф.

– к.т.н., доцент, проректор з академічної роботи, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет (Азербайджан)
E-mail: akif.qasimov@azmiu.edu.az  Scopus ID: 57202629412

Качинський Р.

− д.т.н., професор, проректор з розвитку, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: r.kaczynski@pb.edu.pl  Scopus ID: 7003617601

Коробко Б.О.

– д.т.н., професор, доцент кафедри будівельних машин та будівельного обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: korobko@pntu.edu.ua Scopus ID: 57190423064

Косіор-Казберук М.

− д.т.н., професор, проректор з освіти та міжнародного співробітництва, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: prorektor.ksztalcenie@pb.edu.pl Scopus ID: 55987331200

Камал М.А.

− д.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури, Мусульманський університет Алігарха (Індія)
E-mail: architectarif@gmail.com Scopus ID: 56921383300

Молчанов П.О.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри обладнання нафтових та газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: petja_men@ukr.net Scopus ID: 57191162839

Назаренко І.І.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації технологічних процесів, Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна)
E-mail: i.nazar@i.ua Scopus ID: 16507450000

Нестеренко М.П.

– д.т.н., професор, професор кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: mpnesterenko@ukr.net Scopus ID: 57202629154

Павліков А.М.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: am.pavlikov@gmail.com Scopus ID: 36153573100

Погрібний В.В.

– к.т.н., с.н.с., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: v.v.pogrebnoy1960@gmail.com Scopus ID: 6508066864

Савик В.М.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри обладнання нафтових та газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: savykvasyl@pntu.edu.ua Scopus ID: 57191161984

Семко О.В.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: a.semko@gmail.com Scopus ID: 57195066180

Шаповал В.Г.

– д.т.н., професор, професор кафедри будівництва та геомеханіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)
E-mail: shap-ww@ukr.net Scopus ID: 7005952879

Стороженко Л.І.

–д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: k42@pntu.edu.ua Scopus ID: 6506573512

Сулевська М.

– д.т.н., професор, професор кафедри геотехніки, Білостоцька політехніка (Польща)
E-mail: m.sulewska@pb.edu.pl Scopus ID: 36460198600

Васильєв Є.А.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних машин та будівельного обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: vas.eugene@gmail.com Scopus ID: 57193455660

Вінеке-Тутауі Б.

− д.т.н., професор, президент, Університет прикладних наук м. Банденбург (Німеччина) 
E-mail: praesidentin@th-brandenburg.de Scopus ID: 7801355238

Панг Х.

− к.т.н., професор, віце-президент, Китайський університет нафти – Пекін (Китай) 
E-mail: pangxq@cup.edu.cn Scopus ID: 7101874562

Жусупбеков А.Ж.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування будівель і споруд, директор Геотехнічного інституту, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)
E-mail: zhusipbekov_azh@enu.kz Scopus ID: 6507768437

Зоценко М.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)
E-mail: k42@pntu.edu.ua Scopus ID: 6506168623

Зурло Ф.

– д.т.н., професор, доцент кафедри дизайну, Міланська політехніка (Італія)
E-mail: francesco.zurlo@polimi.it Scopus ID: 23471564400

 

Етичні норми публікації

Розробляючи етичні норми публікаційної політики журналу, редактори дотримувалися рекомендацій Комітету з публіцистичної етики (COPE, http://publicationethics.org) та досвіду іноземних професійних асоціацій та інших українських та закордонних дослідницьких установ та видавців.

Важливою особливістю професійного наукового співтовариства є прийняття морального кодексу, який встановлює основні правила поведінки та відповідальність членів наукового співтовариства перед собою один перед одним і щодо громадськості. Такий кодекс визначається наміром забезпечити максимальну користь професійному співтовариству та обмежити дії, які можуть служити інтересам окремих осіб, а також забезпечити права інтелектуальної власності автора. Всі рукописи перевіряються на плагіат, використовуючи систему Plagiat.pl.

Етичні обов'язки редакторів

 1. Всі матеріали, що подаються, ретельно відбираються та розглядаються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її якщо вона потребує удосконалення. Автор зобов'язаний покращити статтю відповідно до зауважень рецензентів та редакційної колегії.
 2. Редактор повинен враховувати всі рукописи, запропоновані для публікації без упередження, оцінюючи кожен за своїми перевагами незалежно від раси, релігії, національності, статусу або інституційної приналежності автора (ів).
 3. Редактор повинен розглянути рукопис, поданий для публікації без затримки.
 4. Повна відповідальність за прийняття або відхилення статті покладається на редактора. Відповідальний та обґрунтований підхід до виконання обов'язку вимагає, щоб редактор звертався до рецензентів, доктора наук необхідної спеціальності, щодо якості та надійності рукописів, поданих до публікації. Однак рукописи можуть бути відхилені без зовнішнього огляду, якщо редакція вважає їх такими, які не відповідають вимогам журналу.
 5. Редактор та члени редакційної колегії не повинні розкривати будь-яку інформацію про рукописи, що розглядаються, нікому, крім тих, від чия професійна консультація потребується. Після прийняття позитивного рішення про рукопис, його слід опублікувати в журналі та на веб-сайті журналу.
 6. Редактор повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 7. Редакційна відповідальність та повноваження щодо будь-якого рукопису, написаного редактором і подані до редакційного журналу, повинні бути передані іншій кваліфікованій особі, такої як член редакційної колегії.
 8. Якщо редактор подає переконливі докази того, що основна суть чи висновки доповіді, опублікованої в журналі редакції, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного звіту, в якому вказується на помилку та, якщо це можливо, виправляється. Звіт може бути написаний особою, яка виявила помилку, або оригінальним автором.
 9. Автор може вимагати, щоб редактор не звертався до певних рецензентів при розгляді рукопису. Проте редактор може вирішити звернутись до одного або декількох таких рецензентів, якщо редактор відчуває, що їхні думки важливі для справедливого розгляду рукопису. Це може статися, наприклад, коли рукопис суперечить попередній роботі потенційного рецензента.

Етичні обов'язки авторів

 1. Основним обов'язком автора є представлення точного обліку проведених досліджень, а також об'єктивне обговорення його значимості.
 2. Автор повинен знати, що простір журналу є обмеженим ресурсом і повинен використовувати його розумно та економічно.
 3. Первинна доповідь дослідження повинна містити достатню деталізацію та посилання на публічні джерела інформації, щоб дозволити авторам та науковим співробітникам повторити роботу. За запитом автори повинні вжити зусиль, щоб надати зразки незвичайних матеріалів, недоступних в інших місцях, з відповідними угодами щодо передачі матеріалу, щоб обмежити область використання матеріалів таким чином, щоб захистити законні інтереси авторів.
 4. Автор повинен посилатися на ті публікації, які вплинули на визначення сутності представленої статті, що у свою чергу спрямує читача до попередньої публікації, що є необхідним для розуміння цього дослідження. За винятком  огляду, цитування статті, яка не стосується цього дослідження, має бути мінімізоване. Автор повинен провести дослідження, щоб знайти, а потім посилатися на оригінальні публікації, які описують тісно пов’язані дослідження. Критичні матеріали, використанні у публікації, також повинні мати посилання на джерела,  у разі, якщо вони не належать авторству автора статті.
 5. Будь-які незвичайні ризики, які з’являються під час дослідження, повинні бути чітко визначені у рукописі.
 6. Слід уникати фрагментації  у описі дослідження. Вчений, який провів масштабне дослідження системи чи групи взаємопов’язаних систем, повинен таким чином організувати публікацію дослідження, щоб кожна публікація містила певний аспект загального дослідження.
 7. Подаючи рукопис для публікації, автор повинен проінформувати редактора про пов’язані роботи, які автор подав на розгляд видавництва чи до друку. Копії цих робіт повинні бути подані редактору із зазначенням зв’язку між поданими дослідженнями.
 8. Автору не дозволяється подавати матеріали, у яких міститься опис одного і того ж дослідження, до друку у більш ніж один збірник, якщо тільки це не є повторним поданням раніше відхилених матеріалів. Загалом дозволяється подавати до друку матеріали, які є розширеним викладенням раніше публікованого дослідження. Однак, на час розгляду матеріалів, редактору слід повідомити про попередню публікацію, і на цю публікацію потрібно посилатися.
 9. Автор повинен вказати джерело представленої інформації, якщо тільки це не є загальновідомою інформацією. Інформація, що була одержана приватно, у розмові або під час листування або дискусії з третіми особами, не повинна використовуватися у публікації без дозволу власника. Так само слід чинити з інформацією, одержаною приватно, наприклад  під час рецензування рукописів чи грантового подання.
 10. Експериментальне або теоретичне дослідження інколи може підлягати критиці, чи навіть жорсткій критиці з боку інших вчених. Коли це є доцільним, подібна критика можу бути висвітлена у публікації. Однак, особиста критика у жодному разі не є прийнятною.
 11. Співавторами публікації мають бути ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу і ті, які поділяють відповідальність і підзвітність за результати. Інші внески повинні бути зазначені у виносках або у розділі подяки від автора.  Адміністративний зв'язок з дослідженням не свідчить про співавторство (але інколи є доцільним подякувати за одержану адміністративну допомогу). Померлі особи, які задовольняють критеріям віднесення до співавторів, також повинні бути включені, із зазначенням у виносці дати смерті. Жодне фіктивне ім’я не може бути включене до переліку авторів чи співавторів. Автор, який підписує рукопис для публікування, несе відповідальність за включення до співавторів відповідних осіб. Цей самий автор повинен переслати співавтору чорнову копію публікації і одержати згоду співавтора на публікування.
 12. Автор повинен повідомити редактору або читачам збірника про будь-які потенційні або наявні конкурентні фінансові або інші інтереси, на які може вплинути публікація результатів, що містяться у рукописі. Жоден з авторів не може мати будь-якого особистої значної фінансової зацікавленості чи бути працевлаштованим  у   структурі, яка має фінансовий чи інший інтерес, що може вплинути на результати, описані у публікації.

 Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Оскільки рецензування статей є важливим етапом у публікаційному процесі, а відтоді і у застосуванні наукового методу, кожен науковець має зобов’язання виконувати частину рецензування.
 2. Обраний рецензент, який відчуває себе недостатньо кваліфікованим, щоб оцінювати дослідження, викладене у рукописі, повинен повернути його редактору.
 3. Рецензент повинен об’єктивно оцінювати якість рукопису, його експериментальної та теоретичної частин, його опис і викладення, із дотриманням вищих наукових стандартів. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 4. Рецензент повинен зважати на виникнення конфлікту інтересів, у разі якщо рецензована робота є тісно пов’язаною з роботою рецензента, що знаходиться у стадії доопрацювання чи публікації. При виникненні сумнівів, рецензент повинен повернути рукопис без рецензії, повідомивши редактору про конфлікт інтересів.
 5. Рецензент не повинен оцінювати роботу осіб – авторів чи співавторів, з якими у рецензента є особисті чи професійні зв’язки, якщо ці зв’язки викривлятимуть судження про рукопис.
 6. Рецензент повинен усвідомлювати конфіденційність рукопису, одержаного для рецензування. Його не можна показувати чи обговорювати з іншими особами, за винятком особливих випадків, коли потрібна спеціальна порада; у такому разі про особи цих консультантів слід повідомити редактору.
 7. Рецензенти повинні пояснити і обґрунтувати свої судження, так щоб редактору  і авторам була зрозумілою суть коментарів. Будь яке твердження, спостереження, відхилення чи заперечення повинно бути підкріплене відповідним посиланням. Непідкріплені висновки рецензента (або авторів у контексті) це мають цінності і їх слід уникати.
 8. Рецензент повинен бути готовим  до нездатності авторів посилатися на відповідну роботу інших науковців, пам’ятаючи, що скарги на те, що власне дослідження рецензента містило недостатньо цитувань, можуть здаватися егоїстичними. Рецензенту слід звернути увагу редактора на  будь-які подібності між рецензованою роботою і будь-якими опублікованими статтями, або рукописом, прийнятим до іншого збірника.
 9. Рецензент повинен діяти швидко, враховуючи часові рамки.
 10. Рецензентам не можна використовувати чи розповідати про неопубліковані матеріали, суперечки чи тлумачення, що містяться у рукописі, що розглядається, окрім випадків узгоджених з автором. Якщо ця інформація свідчить про те, що робота рецензента не буде плідною, рецензент може не продовжувати роботу з етичних міркувань.
Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.