ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, СЕРІЯ: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: № 1 (43) 2015
ua en

Збірник наукових праць.

Галузеве машинобудування, будівництво

Національний університет
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

№ 1 (43) 2015

С.Ф. Пічугін
НАУКОВА ШКОЛА «НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

С.Ф. Пічугін, О.Є. Зима, П.Ю. Винников
НАДІЙНІСТЬ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ ПІДЗЕМНИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

С.Ф. Пічугін, Ю.Е. Патенко
ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКУ В’ЯЗЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У НАДІЙНІСТЬ КАРКАСІВ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

О.П. Воскобійник, О.В. Семко
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ РИЗИКАМИ (РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ) У БУДІВНИЦТВІ

Ю.С. Мартынов, В.В. Надольский, А.Л. Полещук, М. Сикора
ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А.Н. Савицкий
МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ИСПЫТАНИЯ НАГРУЖЕНИЕМ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ

О.В. Семко, О.П. Воскобійник, І.О. Пархоменко
МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОГО РОЗРАХУНКУ ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПОШКОДЖЕННЯМИ ТРУБИ-ОБОЛОНКИ

В.В. Тур, В.В. Надольский
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ НАДЕЖНОСТИ, ПРИНЯТОЙ В ЕВРОКОДАХ

С.Б. Усаковский
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НЕТОЧНОСТИ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА И НЕПОЛНОТЫ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ЭТОЙ МОДЕЛИ

В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна
АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Т.Ю. Шевченко
ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛОГІКО-ЙМОВІРНІСНИМИ МЕТОДАМИ

Ю.Л. Винников, М.О. Харченко
ІМОВІРНІСНІ МЕТОДИ В ГЕОТЕХНІЦІ

В.Г. Новохатній
ТОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

M. Savytskyi, T. Nikiforova, S. Grosman
RATIONALE DESIGN MEASURES TO ENSURE THE RELIABILITY OF HIGH-RISE BUILDINGS IN PROGRESSIVE COLLAPSE

S. Malynsky, L. Nalivayko
THE VECTOR MOTION DYNAMICS OF SYSTEM COMPONENTS FAILURE INTENSITY WITH CONSIDERATION OF ITS COMPONENT RENEWAL

Ю.А. Харченко
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПЛАНІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

С.І. Білик, М.О. Бут
ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ МАСШТАБНОСТІ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, НА ПРИКЛАДІ КОНСОЛЬНОГО КОЛЕСА ОГЛЯДУ

З.Я. Бліхарський, Т.В. Бобало, А.П. Крамарчук, Б.М. Ільницький
НАДІЙНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ІЗ КОМБІНОВАНИМ АРМУВАННЯМ, АРМОВАНИХ АРМАТУРОЮ КЛАСУ А1000 ТА А500С

І.П. Гамеляк, Т.І. Коваль
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ НЕМЕТАЛЕВОЇ СТЕРЖНЕВОЇ АРМАТУРИ

М.П. Коваль, І.О. Кондрюкова
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛОМ Н80А ТА БОЛТОВИМИ ОПОРНИМИ АНКЕРАМИ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНОГО Й ВИСОКОРІВНЕВОГО МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

В.И. Колчунов, Н.Г. Марьенков, Т.В. Тугай, И.А. Яковенко
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛОСКОНАПРЯЖЕННЫХ СТЕН ПЕРЕКОСУ ПРИ НАЛИЧИИ ДИАГОНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИРА-PRO»

М.Л. Зоценко, С.В. Біда, А.В. Веденісов
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИРВИ ОСІДАННЯ МОДЕЛІ ОКРЕМОГО ФУНДАМЕНТУ У ЛАБОРАТОРНОМУ ЛОТКУ

С.И. Головко, А.С. Головко, С.Н. Горлач, Ю.Г Креймер., В.Ю. Ульянов
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ В ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ ИСТОЧНИКА КОЛЕБАНИЙ

А.С. Головко
НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТ УСИЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С КРУГЛЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ ОБОЙМОЙ ИЗ УПРОЧНЕННОГО ГРУНТА

В.Л. Сєдін, А.М. Мельник, К.М. Бікус, К.А. Шикотюк
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА В БАГАТОШАРОВИХ ГЛИНИСТИХ ҐРУНТАХ

С.В. Табачников
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОДЕЛЕЙ СВАЙ

М.П. Нестеренко, В.С. Білецький, О.В. Семко
ОЦІНКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

М.П. Нестеренко, О.П. Воскобійник, А.М. Павленко
РОЗРОБЛЕННЯ ПРУЖНИХ ОПОР ВІБРАЦІЙНИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

А.М. Карюк
СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Р.І. Кінаш, Я.С. Гук
МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПЛОЩ ДАХУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОСКИДУ З ПІДВІСНИМИ ВОРОНКАМИ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Е.А. Аршава, О.В. Кичаева, К.В. Пульная
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Є.Л. Юрченко, А.С. Коваль, М.В. Савицький, О.О. Коваль
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ІЗ СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛЯХ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ І ГУРТОЖИТКАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.